หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สัตว์ควบคุม (สุนัข, แมว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
    รายละเอียดข่าว :

ตามที่ กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่    สัตว์ควบคุม (สุนัข, แมว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางของกรมปศุสัตว์ และ กระทรวงมหาดไทย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตาเนิน ได้ดำเนิน "โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 256๔"  โดยหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ คือ การสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่  2 เดือนขึ้นไป เพื่อ
  1)  เป็นฐานข้อมูลสัตว์ควบคุมในเขตพื้นที่ตำบลตาเนิน ทั้งแบบมีเจ้าของ และ ไม่มีเจ้าของ (จรจัด)
  2)  เป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
  3)  จัดหาวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในการนี้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลตาเนิน ขอประชาสัมพันธ์
ช่องทางและวิธี "การสำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ในองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน"  แก่ประชาชนและผู้เป็นเจ้าของสุนัข-แมว ดังนี้

 

** ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว **

>>  ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน -  30 พฤศจิกายน 256๔ เท่านั้น <<

 

 

**  เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน **

บัตรประชาชน  หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

 

หมายเหตุ:

1. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน   ไม่รับขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว ทางโทรศัพท์
2. เฉพาะเจ้าของสุนัข - แมว ที่พักอาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ที่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน
3. หากไม่ขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว  จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

หากมีข้อซักถาม  หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
โทร. 044-056456

 

    เอกสารประกอบ : กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศให้ จังหวัดชัยภูมิ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สัตว์ควบคุม (สุนัข, แมว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 79772 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563