หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 กองการศึกษา
 
       

 


นางธนพร  การปลูก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปิยาภรณ์  กกกลาง

นางพรทิพย์  คีรีนิล

นางนภาพร  รอดสิน

นักวิชาการศึกษา

ครู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางเรณู   กาละ

นางสาวศรุตา  เจริญวัฒน์

นางสาวจิราวรรณ   คำจันทร์ดี

ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวฉวีวรรณ์  คลองหนองขาม 

 นางขวัญจิตร  ตากิ่มนอก

 นางสาวศุภจิรา  สมศรี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวภาวิณี  ปิณะโต นางสาวธณัฐชา ทนขี้เหล็ก  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134323 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563