หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 กองคลัง
 
       

 


นายชูวิทย์   พิมสิม

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวยุภาภรณ์  พันธะไหล

นางสาวพิมพ์พิศา  สุนสุรัตน์

นายวาณิช  ฝาชัยภูมิ 

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวขนิษฐา  เขตขาม

นายสรวิชญ์   ธงชัย

นางพจมาน  สิงห์ลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 191055 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563