หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ : www.tanern.go.th
 
 สำนักปลัด
 
       

 


นายสามารถ  มาตรอิทธิพล
หัวหน้าสำนักงานปลัด
นางสาวจุฑาธิป  ศรีลอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวเสาวนิตย์  ประยูรพันธ์
นายเสกสรรค์  บุพโต
นางสาวเสาวภาคย์  แสงภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
ว่าง   
นายสมร  เกสันเทียะ
นิติกร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายอุเทน  คำดี

นายเชิดชนม์  คำจันทร์ดี

นายธิรวุทธ  อุลิศนันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

พนักงานขับรถยนต์

ยาม

นายสนธยา  หล่าบุตรศรี

นายอัคราช  โพยนอก

นางลำใย  เชื้อจันอัด

คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
แม่บ้าน
 
 

 

นายปิยวัฒน์  วรรณกูล
 
 
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
 
 
 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 134305 คน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2563